Obowiązek informacyjny RODO

INFORMACJA OGÓLNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku (dalej ZSP3). Z administratorem kontakt jest możliwy telefonicznie pod nr tel. (55) 646 06 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej dyrektor@tech3.malbork.pl oraz pisemnie lub osobiście w siedzibie ZSP3 Aleja Wojska Polskiego 502, 82-200 Malbork.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw za pośrednictwem e-mail: iod@mainsoft.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z 6 ust. 1 lit. a, b lub c Rozporządzenia RODO w celu:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Administrator opracował klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób, których dane przetwarza.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami określonymi w obowiązujących w przepisach prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym z mocy prawa podmiotom, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom z którymi współpracuje Administrator na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.
 3. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły lub innych mediach w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane te są przetwarzane na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody ucznia pełnoletniego lub rodziców/opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego.
 4. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można zgłaszać pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO).
 6. Podanie danych dla realizacji obowiązków prawnych jest obligatoryjne, a obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ze szczegółowymi klauzulami informacyjnymi w zakresie przetwarzania danych osobowych można zapoznać się w siedzibie Administratora, a także na stronie internetowej Placówki w zakładce Obowiązek informacyjny RODO

Szczegółowe klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku:

Klauzula informacyjna w zakresie: Nazwa pliku ( kliknij aby otworzyć plik)
Informacja ogólna 1_ OGOLNA
Informacja dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych 2_UCZNIOWIE
Informacja dla pracownika 3_PRACOWNICY
Informacja dla kandydata do pracy 4_ KANDYDACI DO PRACY
Informacja dla uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 5_ZFSS
Informacja dla kontrahenta/strony umowy cywilnoprawnej 6_KONTRAHENCI
Informacja dla wnioskodawców w zakresie dostępu do informacji publicznej 7_INF_PUBLICZNA
Informacja skrócona 8_SKROCONA
 Skip to content Przewiń do góry strony